pseudofreedom

SK:
Tento súbor fotografií vznikol v období marec – apríl 2020, počas mimoriadnej situácie, kedy celý svet postihla pandémia ochorenia Covid-19.

Mimoriadna situácia si vyžadovala mimoriadné prístupy. Iné, ako sme využívali doteraz. Počas tohto obdobia sme mali čas zamyslieť sa aj nad ďalšími možnosťami upcyklácie. Rozhodli sme sa pretaviť naše skúsenosti do obrazu. Vytvorili sme upcyklovanú sériu fotografií, takmer neohraničenú fyzickým svetom. Pomocou upcyklácie obrazu sme si vytvorili náš vlastný svet. Mohli sme ho však vnímať iba očami. Prostredníctvom zraku do obrazu vstupovať a vystupovať. Okná sa stali dverami do našej pomyselne nekonečnej voľnosti. Skutočnej a zároveň fiktívnej, digitálnej reality.

EN:
This collection of photographs was created in the period March – April 2020 during emergency situation as the whole world was hit with Covid-19 pandemic.

Emergency situation required emergency approaches. Different from the ones we used to this day. During this period, we had time to think about more possibilities of upcycling. We decided to recast our experiences into the image. We created upcycled series of photographs that’s almost not bound to physical world. With the upcycled image we have created our own world. Though we could feel it only with our eyes. Through the vision we could enter and exit the image. Windows became doors to our notionally endless leeway. Real and at the same time fictional, digital reality.

Foto: Ľubo Baran
[ @lubo.baran | lubobaran.com ]
Model: Alžbeta Irhová
[ @alzbetairhova ]